Kompetanse

Kompetanseområder og prosess

Kompetanseområder

Kompetanseområder
0
1

Arealplanlegging

Arealplanlegging innebærer å utarbeide planer for et områdes fremtidige byggerier og samtidig sikre at naturmangfold, ressurser og folkehelse ivaretas på best mulig måte. Vi har lang erfaring med styring og utarbeidelse av komplett materiale i en reguleringsprosess inkludert innhenting av eksterne rapporter hvor dette kreves. Alt arbeid utføres med stor del kundeinvolvering og med bærekraft i fokus.

Vil tilbyr:

Regulering
Bærekraftsrådgivning
Landskapsarkitektur

Vår prosess

Registrering og oppstartsmøte

Alle utviklingsområder har ulik beskaffenhet. For å vurdere områdets potensiale gjør vi en befaring sammen med kunden. Med registreringer fra befaringen og overordnede føringer i bakhånd utarbeides en stedsanalyse som er en systematisering av kunnskap for å forstå områdets historie, situasjon og muligheter. Stedsanalysen legges så til grunn ved utarbeidelse av planinitiativet som sendes kommunen for bestilling av oppstartsmøte for planarbeid. Etter oppstartsmøte med kommunen varsles oppstart av planarbeid så at alle berørte parter kan komme med innspill til arbeidet.

Vi jobber med private detaljreguleringer og reguleringsendringer for alle typer prosjekt; bolig, fritidsbolig og næring i hele Norge. Reguleringsarbeidet utføres ofte typisk samtidig med utvikling av et byggeri, men vi utarbeider også reguleringsplaner uten å utvikle bygningsmassen.

1. gangs behandling

All rapportering som myndigheter krever innhentes og prosjektet bearbeides og illustreres for å svare på kundens ønsker, innkomne innspill ved varsling og utførte rapporter. Dette arbeidet gjøres i tett dialog med kunden for å få et best mulig resultat. Komplett planforslag leveres til kommunen for 1. gangs behandling og offentlig ettersyn.

2. gangs behandling

Etter at planforslaget har ligget til offentlig ettersyn tilpasser vi det i dialog med kunden for å svare på eventuelt innkomne merknader. Deretter sendes det til kommunen for 2. gangs behandling og vedtak.

Vedtak

Når detaljreguleringsplanen er endelig vedtatt danner den grunnlag for å gå videre med utviklingen av byggeprosjektet frem til søknadsprosess.

0
2

Arkitektur

Uansett størrelse på prosjekt er god arkitektur et berikende samspill mellom form, funksjon, mennesker og stedet. Vi har prosjekter over hele landet som omfatter alle typer arkitektarbeid i privat og offentlig sektor. En paviljong, et naust, et næringsbygg, omsorgsboliger eller skole- og idrettsanlegg – alt begynner med en idé og en strek.

Vil tilbyr:

Arkitektur
Ansvarlig søker
Arbeidsplasseffektivisering
Rådgiving i alle byggefaser vedrørende interiør
Rehabilitering

Vår prosess

Befaring og skissering

Ingen prosjekter er like, og vi gjør tilpasninger av prosessen til hvert spesifikke prosjekt. Oppstart og innledende samtaler om tiltakshavers ønsker, behov og referanser, gjøres gjerne i sammenheng med befaring på tomta. Ut av dette kommer det et skisseprosjekt som viser vår tolkning og anbefalinger for prosjektet basert på kundens bestilling og kommunens bestemmelser. Dette er ikke bindende, men om man ønsker å gå videre danner dette grunnlaget for videre prosjektering.

Utarbeidelse av prosjekt

Skisseprosjektet blir videre bearbeidet, endret og/eller justert i tett dialog med kunden. På grunnlag av tegningsunderlaget kan man gå videre med søknadsprosess, anbudsinnhenting og ta avgjørelser om materialer og overflater.

Søknadsprosess

Når prosjektet foreligger, må man i de fleste tilfeller søke både naboer og kommune om lov til å føre opp tiltaket. Vi bistår gjerne som ansvarlig søker for prosjektet og håndterer da hele søknadsprosessen som foregår digitalt. Parallelt utvikles tegningsmaterialet som kreves for de forskjellige søknadsstadiene og vi sørger for at godkjente tiltak står registrert med anvarserklæringer for byggeriet ved igangsetting og gjennom hele byggeperioden. Ved endt bygging søkes det om ferdigattest samt erklæringer fra alle fag som vi er ansvarlige for å registrere.

Oppførelse

Vår rolle under byggeprosessen er å sørge for å ha et prosjekteringsgrunnlag som de andre fagene kan planlegge sitt arbeid utifra. Dette inkluderer arbeidstegninger og detaljer som løser bygningsfysikken for bygget. Vi koordinerer mot prosjektleder og følger ofte prosjektet i hele byggeperioden da våre tegninger danner grunnlag for alle fag involvert. Alle endringer må inn på våre tegninger slik at tiltakshaver ved prosjektslutt får Som bygget- tegninger som viser det faktiske resultatet.

0
3

Interiørarkitektur

Interiørarkitekturen i våre prosjekter er todelt. På den ene siden står kunden som søker vår bistand for å utarbeide tilpasningsdyktige løsninger og kvalitetssikre mot det kommunale, regionale eller statlige. På den andre siden står vi som interiørarkitekter og vår holdning til kvaliteter, fleksibilitet, brukertilpasning og bærekraft. I hvert prosjekt går vi derfor grundig til verks for å levere et sammensatt konsept som kan overleve trender og gi bygningsmessig handlingsrom på kort- og lang sikt.      

Vil tilbyr:

Helhetlige interiørkonsepter
Arbeidsplasseffektivisering
Møbeldesign av løst og fast inventar
Rådgiving i alle byggefaser vedrørende interiør

Vår prosess

Befaring og oppstartsmøte

Avklare omfang

Notere og registrere

Fotografere eller innhente bildemateriale

Gjennomgang ved foreliggende tegningsunderlag

Korrespondanse og samtaler

Analyse av bakgrunnen for gitt prosjekt

Undersøke og lese

Kartlegge utgangspunktet

Befaringer

Møter for kvalitetssikring

Evaluere

Inspirasjon

Analyse av bygningen/arealet

Lys

Støy

Luft og teknisk

Trafikk og logistikk

Forutsetninger

Tilstand

Handlingsrom

Skisser

Planløsning og konseptualisering

Konkretisere

Innhente materialprøver

Utarbeide nødvendig tegningsunderlag

Presentere

0
4

Bærekrafts-rådgivning

Bærekraft defineres som en utvikling som tilfredsstiller behovene til mennesker som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for det samme. I nært samarbeid med øvrige konsulenter i prosjektet bistår vi med bærekraftsrådgivning innen alle deler av arkitekturfaget.

Vil tilbyr:

No items found.

Vår prosess

Arealeffektivisering

Vi er opptatt av å utarbeide interiørarkitektur som gir ethvert selskap mulighet til å vokse og utvikle seg selv og de ansatte innenfor gitt bygningsmasse. Vi kartlegger derfor arealet før vi vurderer bygningsmessig ekspansjon, for å se på utnyttelsesgraden pt. Noen ganger kan vi komme langt på vei med nytt arbeidsplasskonsept og optimalisering av foreliggende sentrale funksjoner. I tillegg til en vurdering og mulig omrokkering av det organisatoriske for bedre internkommunikasjon.

Helhetlige interiørkonsepter og materialkartlegging

Ethvert selskap har et ønske om å være ettertraktet og synlig. De fleste selskaper har også et interiør som vi kan spille videre på og forsterke i ønsket retning og det er flere måter å gjøre det på. Vi må se på det store bildet. Hva egner seg på lang sikt, hva er det økonomiske handlingsrommet og hva vil dermed lønne seg. Både estetisk og bærekraftig. Eksisterende bygningsmasse, møbler og løsninger vurderes alltid først og fremst utbedret eller gjenbrukt på en måte som gir minst mulig inngripen, men størst mulig gevinst.

Mulighetsanalyse arkitektur og eiendom

Før et tegnet forslag kan innsendes kommunen kan en mulighetsanalyse av tomt, bolig eller konsept uføres. Dette er en nyttig verktøy hvor man kan få bakgrunnsinformasjon, brukerinnspill, kartlegging av utfordringer mtp. hvordan fremtidig regulering, infrastruktur eller kommuneplaner kan spille inn på feks. utbyggingsmuligheter. Det er her man kan legge inn de store linjene for hva man vil med et prosjekt, hvilke problemstillinger man må løse og ikke minst intensjon og konsept for prosjektet. Et godt gjennomarbeidet forprosjekt med en mulighetsstudie i bunn gir gode forutsetninger for en strømlinjeformet prosjektering uten for store overraskelser. En mulighetsstudie kan også være en idékonkurranse. Disse kan bidra til å presentere nye løsninger på måten vi har bygget opp samfunnet vårt, planlagt byene våre eller løst skolebygg på, da man ofte er fritatt økonomiske rammer og får større kreativ frihet.

Ombrukskartlegging

Fra medio 2023 stilles det krav om ombrukskartlegging i boligblokker og yrkesbygg. Dette innebærer en registrering av eksisterende materialer som skal fjernes og en vurdering av deres ombruksbarhet. Målet er å registrere ombruksvarer i et nasjonalt register slik at nye bygg i større grad enklere kan ta i bruk eksisterende materialer fremfor nye. Om materialene også kan brukes lokalt i pågående byggeprosjekter kan også den økonomiske besparelsen være betydelig.

0
5

Eiendom

Ulike tiltak på en eiendom kan utløse behov for å klarlegge ryddige eiendomsgrenser eller andre rettigheter. Vi tilrettelegger alle dokumenter som trengs i forbindelse med dette.

I større byggeprosjekt kan det være krav om at offentlig regulert areal skal overføres kommune/ fylkeskommune/ stat før ferdigattest kan gis. Dette gjøres gjennom fradeling og egenerklæringer. Eksempelvis veggrunn.

Vil tilbyr:

Eiendomsrådgivning
Sammenslåing av eiendommer
Fradeling grunn- eller anleggseiendom
Arealoverføring eller grensejustering
Rekvisisjon av oppmåling

Vår prosess

Avklaringsmøte

Det avholdes et avklaringsmøte med kommunen for å klarlegge beste fremgangsmåte.

Tegningsunderlag

Det utarbeides en situasjonsplan i dialog med kunde. I eiendomssaker utarbeides i tillegg en rekvisisjon for klarlegging av grense, søknad om grensejusteringer, fradeling av grunneiendom/ anleggseiendom eller arealoverføring. For å sikre partenes rettigheter utarbeides det også eventuelle privatrettslige erklæringer.

Søknad

Søknad utarbeides og alle berørte parter varsles. Etter endt varslingstid sendes søknad kommunen.

Vedtak

Kommunen fatter vedtak om fradeling eller arealoverføring. Oppmåling må omsøkes for gjennomføring av vedtak.

Prosess
Kompetanseområder
0
This is some text inside of a div block.

Eiendom

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vår prosess

Avklaringsmøte

Det avholdes et avklaringsmøte med kommunen for å klarlegge beste fremgangsmåte.

Tegningsunderlag

Det utarbeides en situasjonsplan i dialog med kunde. I eiendomssaker utarbeides i tillegg en rekvisisjon for klarlegging av grense, søknad om grensejusteringer, fradeling av grunneiendom/ anleggseiendom eller arealoverføring. For å sikre partenes rettigheter utarbeides det også eventuelle privatrettslige erklæringer.

Søknad

Søknad utarbeides og alle berørte parter varsles. Etter endt varslingstid sendes søknad kommunen.

Vedtak

Kommunen fatter vedtak om fradeling eller arealoverføring. Oppmåling må omsøkes for gjennomføring av vedtak.

0
This is some text inside of a div block.

Arealplanlegging

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vår prosess

Registrering og oppstartsmøte

Alle utviklingsområder har ulik beskaffenhet. For å vurdere områdets potensiale gjør vi en befaring sammen med kunden. Med registreringer fra befaringen og overordnede føringer i bakhånd utarbeides en stedsanalyse som er en systematisering av kunnskap for å forstå områdets historie, situasjon og muligheter. Stedsanalysen legges så til grunn ved utarbeidelse av planinitiativet som sendes kommunen for bestilling av oppstartsmøte for planarbeid. Etter oppstartsmøte med kommunen varsles oppstart av planarbeid så at alle berørte parter kan komme med innspill til arbeidet.

Vi jobber med private detaljreguleringer og reguleringsendringer for alle typer prosjekt; bolig, fritidsbolig og næring i hele Norge. Reguleringsarbeidet utføres ofte typisk samtidig med utvikling av et byggeri, men vi utarbeider også reguleringsplaner uten å utvikle bygningsmassen.

1. gangs behandling

All rapportering som myndigheter krever innhentes og prosjektet bearbeides og illustreres for å svare på kundens ønsker, innkomne innspill ved varsling og utførte rapporter. Dette arbeidet gjøres i tett dialog med kunden for å få et best mulig resultat. Komplett planforslag leveres til kommunen for 1. gangs behandling og offentlig ettersyn.

2. gangs behandling

Etter at planforslaget har ligget til offentlig ettersyn tilpasser vi det i dialog med kunden for å svare på eventuelt innkomne merknader. Deretter sendes det til kommunen for 2. gangs behandling og vedtak.

Vedtak

Når detaljreguleringsplanen er endelig vedtatt danner den grunnlag for å gå videre med utviklingen av byggeprosjektet frem til søknadsprosess.

0
This is some text inside of a div block.

Interiørarkitektur

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vår prosess

Befaring og oppstartsmøte

Avklare omfang

Notere og registrere

Fotografere eller innhente bildemateriale

Gjennomgang ved foreliggende tegningsunderlag

Korrespondanse og samtaler

Analyse av bakgrunnen for gitt prosjekt

Undersøke og lese

Kartlegge utgangspunktet

Befaringer

Møter for kvalitetssikring

Evaluere

Inspirasjon

Analyse av bygningen/arealet

Lys

Støy

Luft og teknisk

Trafikk og logistikk

Forutsetninger

Tilstand

Handlingsrom

Skisser

Planløsning og konseptualisering

Konkretisere

Innhente materialprøver

Utarbeide nødvendig tegningsunderlag

Presentere

0
This is some text inside of a div block.

Bærekraftsrådgivning

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vår prosess

Arealeffektivisering

Vi er opptatt av å utarbeide interiørarkitektur som gir ethvert selskap mulighet til å vokse og utvikle seg selv og de ansatte innenfor gitt bygningsmasse. Vi kartlegger derfor arealet før vi vurderer bygningsmessig ekspansjon, for å se på utnyttelsesgraden pt. Noen ganger kan vi komme langt på vei med nytt arbeidsplasskonsept og optimalisering av foreliggende sentrale funksjoner. I tillegg til en vurdering og mulig omrokkering av det organisatoriske for bedre internkommunikasjon.

Helhetlige interiørkonsepter og materialkartlegging

Ethvert selskap har et ønske om å være ettertraktet og synlig. De fleste selskaper har også et interiør som vi kan spille videre på og forsterke i ønsket retning og det er flere måter å gjøre det på. Vi må se på det store bildet. Hva egner seg på lang sikt, hva er det økonomiske handlingsrommet og hva vil dermed lønne seg. Både estetisk og bærekraftig. Eksisterende bygningsmasse, møbler og løsninger vurderes alltid først og fremst utbedret eller gjenbrukt på en måte som gir minst mulig inngripen, men størst mulig gevinst.

Mulighetsanalyse arkitektur og eiendom

Før et tegnet forslag kan innsendes kommunen kan en mulighetsanalyse av tomt, bolig eller konsept uføres. Dette er en nyttig verktøy hvor man kan få bakgrunnsinformasjon, brukerinnspill, kartlegging av utfordringer mtp. hvordan fremtidig regulering, infrastruktur eller kommuneplaner kan spille inn på feks. utbyggingsmuligheter. Det er her man kan legge inn de store linjene for hva man vil med et prosjekt, hvilke problemstillinger man må løse og ikke minst intensjon og konsept for prosjektet. Et godt gjennomarbeidet forprosjekt med en mulighetsstudie i bunn gir gode forutsetninger for en strømlinjeformet prosjektering uten for store overraskelser. En mulighetsstudie kan også være en idékonkurranse. Disse kan bidra til å presentere nye løsninger på måten vi har bygget opp samfunnet vårt, planlagt byene våre eller løst skolebygg på, da man ofte er fritatt økonomiske rammer og får større kreativ frihet.

Ombrukskartlegging

Fra medio 2023 stilles det krav om ombrukskartlegging i boligblokker og yrkesbygg. Dette innebærer en registrering av eksisterende materialer som skal fjernes og en vurdering av deres ombruksbarhet. Målet er å registrere ombruksvarer i et nasjonalt register slik at nye bygg i større grad enklere kan ta i bruk eksisterende materialer fremfor nye. Om materialene også kan brukes lokalt i pågående byggeprosjekter kan også den økonomiske besparelsen være betydelig.

0
This is some text inside of a div block.

Arkitektur

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Vår prosess

Befaring og skissering

Ingen prosjekter er like, og vi gjør tilpasninger av prosessen til hvert spesifikke prosjekt. Oppstart og innledende samtaler om tiltakshavers ønsker, behov og referanser, gjøres gjerne i sammenheng med befaring på tomta. Ut av dette kommer det et skisseprosjekt som viser vår tolkning og anbefalinger for prosjektet basert på kundens bestilling og kommunens bestemmelser. Dette er ikke bindende, men om man ønsker å gå videre danner dette grunnlaget for videre prosjektering.

Utarbeidelse av prosjekt

Skisseprosjektet blir videre bearbeidet, endret og/eller justert i tett dialog med kunden. På grunnlag av tegningsunderlaget kan man gå videre med søknadsprosess, anbudsinnhenting og ta avgjørelser om materialer og overflater.

Søknadsprosess

Når prosjektet foreligger, må man i de fleste tilfeller søke både naboer og kommune om lov til å føre opp tiltaket. Vi bistår gjerne som ansvarlig søker for prosjektet og håndterer da hele søknadsprosessen som foregår digitalt. Parallelt utvikles tegningsmaterialet som kreves for de forskjellige søknadsstadiene og vi sørger for at godkjente tiltak står registrert med anvarserklæringer for byggeriet ved igangsetting og gjennom hele byggeperioden. Ved endt bygging søkes det om ferdigattest samt erklæringer fra alle fag som vi er ansvarlige for å registrere.

Oppførelse

Vår rolle under byggeprosessen er å sørge for å ha et prosjekteringsgrunnlag som de andre fagene kan planlegge sitt arbeid utifra. Dette inkluderer arbeidstegninger og detaljer som løser bygningsfysikken for bygget. Vi koordinerer mot prosjektleder og følger ofte prosjektet i hele byggeperioden da våre tegninger danner grunnlag for alle fag involvert. Alle endringer må inn på våre tegninger slik at tiltakshaver ved prosjektslutt får Som bygget- tegninger som viser det faktiske resultatet.

Se hva vi har gjort for andre